Skip to main content

Toetused

Contact Us
Have questions or suggestions? Please fill out the contact form
This question is for testing whether or not you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.
Tõlge
Tõlge

Tõlkehüvitis

Rahvusvahelise ja ajutise kaitse saajad ja nende pereliikmed saavad kohalikust omavalitsusest taotleda tasuta tõlkeabi. 

Hüvitist makstakse kahe aasta jooksul kuni 3200 euro ulatuses perekonna või 1600 euro ulatuses üksi elava inimese kohta. 

Hüvitist saab taotleda asjaajamiseks kohalikus omavalitsuses, arsti juures, riigiasutustes, koolides ja mujal. 

Lugege selle kohta lähemalt Sotsiaalkindlustusameti kodulehelt.  

Dokumentide tõlketeenus Tallinna Rändekeskuses

Tallinnas pakutakse rahvusvahelise kaitse staatusega ukrainlastele tasuta dokumentide tõlketeenust Tallinna Rändekeskuses.

Tallinna Rändekeskus on avatud: E 9:00–18:00, T ja N 9:00–17:00, R 9:00–16:00.
Kolmapäeviti ja nädalavahetusel on rändekeskus suletud.
E-post: ukto@tallinnlv.ee    
Infotelefon, Viber, WhatsApp, Telegram: 53859033
Lugege Tallinna Rändekeskuse kõikide teenuste kohta lähemalt siit

Töö
Töö
Toetused töötutele

Töötutoetus

Töötutoetusele on teil õigus, kui:

  • olete Töötukassas registreeritud töötuna;
  • olete töötuks jäämisele eelneva aasta jooksul käinud tööl vähemalt 180 päeva;
  • teie ühe kuu sissetulek on väiksem töötutoetuse 31-kordsest päevamäärast (362,70€).

Lugege selle kohta lähemalt Töötukassa kodulehelt või helistage infotelefonile 777 3000.

Töötuskindlustushüvitis

Töötuskindlustushüvitist makstakse inimesele, kes on viimase kolme aasta jooksul tasunud töötuskindlustusmakseid vähemalt 12 kuud ja kes ei ole töölt lahkunud enda algatusel, kokkuleppel tööandjaga või enda süü tõttu. Esimesel sajal hüvitise saamise päeval saate iga kalendripäeva eest hüvitist 60 protsenti ning seejärel 40 protsenti enda varasemast keskmisest töötasust. 

Lugege selle kohta lähemalt Töötukassa kodulehelt või helistage infotelefonile 777 3000. 

Tervis
Tervis
Ravikindlustus

Riikliku ravikindlustusega inimeste ravikulud tasub Tervisekassa juhul, kui ravi osutaja on nende lepingupartner

Ravikindlustusele on Eestis õigus rahvusvahelise ja ajutise kaitse saajatel ning tööloa alusel Eestis viibijatel, kelle eest makstakse sotsiaalmaksu ja neil, kes maksavad seda ise enda eest. 

Lisaks töötavatele inimestele on ravikindlustatud ka Töötukassas arvele võetud töötud. 

Kindlustatutega on võrdsustatud Eesti rahvastikuregistri järgi Eestis elavad lapsed, rasedad, ülalpeetavad abikaasad, osalise ja puuduva töövõimega inimesed, pensionärid, üliõpilased, aga ka näiteks üks lapsevanematest, kes kasvatab alla kolmeaastast last või kolme või enamat alla 19-aastast last, kellest vähemalt üks on alla 8-aastane. 

Ravikindlustuse kehtivust saab kontrollida riigiportaali eesti.ee teenuses „Arvelduskonto ja andmed Tervisekassas“ ja Tervisekassa klienditelefonil 669 6630.

Lugege ravikindlustusest lähemalt Tervisekassa kodulehelt

Hambaravi

Kõigil Eestis elavatel inimestel on õigus saada tasuta vältimatut hambaravi, sõltumata sellest, kas neil on ravikindlustus või mitte. 

Ravikindlustusega täiskasvanute hambaravihüvitis on 60 eurot (omaosalus 50%). 

Suurenenud hambaravivajadusega inimeste hambaravihüvitis on 105 eurot – nende seas on rasedad, alla üheaastaste laste emad, puuduva töövõimega pensionärid ja vanaduspensionärid (omaosalus 15%). 

Hüvitise maksmiseks peab teenuseosutaja olema Tervisekassa lepingupartner

Tervisekassa soovitab hambaravi vajajatel üle vaadata kõrgema hambaravihüvitise ja tasuta hambaravi saamise kriteeriumid. Sageli tuleb ette olukordi, kus inimesel on õigus suuremale hambaravihüvitisele, kuid nad ise või perearst ei ole olnud sellest teadlikud.

Tervisekassa hambaraviteenuste kohta saab rohkem infot lugeda nende kodulehelt

Tartu Ülikooli hambaarstitudengite vastuvõtul on teenused inimese jaoks tasuta või suure soodustusega. Tudengite poolt tehtud ravi kontrollib juhendav arst-õppejõud. Lugege selle kohta lähemalt Tartu Ülikooli Kliinikumi stomatoloogia kliiniku kodulehelt.

Puudega isiku sotsiaaltoetus

Puude raskusastme tuvastamiseks ja puudega isiku sotsiaaltoetuse taotlemiseks tuleb kuni 15-aastastel lastel ja vanaduspensioniealistel (alates 64-aastased) esitada taotlus Sotsiaalkindlustusametile. Tööealised (vanuses 16–64 aastat) saavad esitada töövõime hindamise ja puude raskusastme tuvastamise taotluse Eesti Töötukassale.

Kui terviseseisund vastab puude tingimustele, määratakse puude liik, raskusaste ning sotsiaaltoetus. Puude raskusaste tuvastatakse kuueks kuuks kuni viieks aastaks. 

Puudega isiku sotsiaaltoetus määratakse kuni ajutise kaitse staatuse lõpukuupäevani. Kui pärast seda ajutine kaitse pikeneb või saadakse elamisluba, jätkatakse toetuse maksmist.

Lugege puudega isiku sotsiaaltoetuse taotlemise kohta Sotsiaalkindlustusameti kodulehelt

Hoolekandeteenus

Pikaajaline hooldus on mõeldud inimestele, kes vajavad igapäevaeluga toimetulekul erisugust tuge. Väga suure hooldusvajadusega inimestel on sageli möödapääsmatu vajadus ööpäevaringse üldhooldusteenuse ehk hooldekodu järele. Eakate hoolekande korraldus on kohaliku omavalitsuse ülesanne.

Lugege selle kohta lähemalt siit.

Peretoetused
Peretoetused
Sünnitoetus

Sünnitoetus on ühekordne toetus igale perele, kuhu sünnib laps. Toetuse suurus on 320 eurot. Kolmikute ja rohkemaarvuliste mitmike korral on hüvitis 1000 eurot lapse kohta, nt kolmikute puhul kokku 3000 eurot. Lugege lähemalt siit

Vanemahüvitis

Jagatud vanemahüvitis

Vanemahüvitist makstakse kuni 475 päeva alates lapse 31 päeva vanuseks saamisest kuni kolmeaastaseks saamiseni. Hüvitise suurus oleneb sellest, kui palju sotsiaalmaksu tasusite aasta jooksul enne raseduse algust (hüvitis on 725 kuni 4733 eurot). 

Vanemahüvitis on vanemate vahel jagatud õigus: vanemad võivad ise otsustada, kumb neist hüvitist saama hakkab ning hüvitise saajat on võimalik perioodi jooksul korduvalt vahetada.

Lugege selle kohta lähemalt Sotsiaalkindlustusameti kodulehelt

Alla pooleteiseaastase lapsega Eestisse saabunud vanemale makstakse vanemahüvitist 725 eurot kuus kuni 545 päeva ehk 18 kuu eest. Täpne vanemahüvitise päevade arv oleneb lapse vanusest ja vanema elamisloa algusest. Vanemahüvitise maksmisega kaasneb ravikindlustus.

Ukrainlastele pakutavate perehüvitiste kohta saate lähemalt lugeda Sotsiaalkindlustusameti kodulehelt

Ema vanemahüvitis

Töötaval emal on õigus vähemalt 725 kuni 4733 euro suurusele vanemahüvitisele 70 päeva enne lapse sündi ja 30 päeva pärast seda (hüvitise suurus sõltub ema varasemast palgast). Ema, kes ei tööta, saab ema vanemahüvitist alates lapse sünnist (vt eelmist lõiku).

Lugege selle kohta lähemalt Sotsiaalkindlustusameti kodulehelt.

Isa vanemahüvitus

Igal isal on õigus saada 30 päeva vähemalt 725 kuni 4733 euro suurust hüvitist (hüvitise täpne summa sõltub isa varasemast palgast), mida võib kasutada vahetult enne lapse eeldatavat sünnitähtaega kuni lapse kolmeaastaseks saamiseni. 

Lugege selle kohta lähemalt Sotsiaalkindlustusameti kodulehelt

Lapsetoetus

Lapsetoetuse saamise õigus on igal lapsel sündimisest kuni 19-aastaseks saamiseni. Lapsetoetuse summa kuus on 80 eurot esimese lapse kohta, 80 eurot teise lapse kohta ning 100 eurot kolmanda ja 100 eurot iga järgmise lapse kohta. Alates kolmest lapsest makstakse lisaks lasterikka pere toetust 450 eurot kuus ja alates seitsmest lapsest 650 eurot kuus. Lapsel on õigus lapsetoetusele kuni 19-aastaseks saamiseni.

Lugege ukrainlastele pakutavate perehüvitiste kohta lähemalt Sotsiaalkindlustusameti kodulehelt

Üksikvanema lapse toetus

Üksikvanema toetust makstakse samal perioodil kui lapsetoetust, kui lapse sünniaktis puuduvad andmed lapse isa kohta või lapse teine vanem on tunnistatud ametlikult tagaotsitavaks. Üksikvanema lapse toetuse suurus on 80 eurot kuus. 

Lugege selle kohta lähemalt siit

Elatisabi

Riik maksab lapsele elatisabi kuni 200 eurot kuus, kui tema vanem või vanemad ei täida ülalpidamiskohustust. Elatisabi on võimalik taotleda kohtu-, täite- ja pankrotimenetluse ajal.

Lugege selle kohta lähemalt siit

Pension
Pension

Ajutise kaitse saanud sõjapõgenikele maksab pensioni edasi Ukraina Pensioniamet. Kui olete pensioniealine (sündinud aastal 1960 või varem) ning teie Ukraina pension on madalam Eesti rahvapensioni määrast, saate Sotsiaalkindlustusametist taotleda selle vahe katmist ja kahe pensioni vahe makstakse igakuiselt teie pangakontole. Rahvapensioni määr muutub iga-aastaselt. Lugege selle kohta lähemalt siit. 

Eesti ei võta üle Ukraina pensionide maksmist, seda ka juhul kui Eestis olev sõjapõgenik mingil põhjusel oma Ukraina pensioni siin kätte ei saa. Ukraina ei saa kanda pensioni otse Eesti kontole. 

Kui teil pole pensioniikka jõudes õigust vanaduspensionile pensionistaaži puudumise tõttu ning olete Eestis elanud vähemalt viis aastat, on teil õigus Eesti rahvapensionile

Majutus
Majutus

Eluruumi kulude hüvitamine 

Ukrainast pärit ajutise või rahvusvahelise kaitse saanud inimestele ühekordselt makstava üürihüvitise suurus on maksimaalselt 1200 eurot, sellega võib katta ühe kuu üüri, maakleritasu ja tagatisraha. Hüvitise taotlemisel tuleb esitada üürileping ning kuludokumendid, kui on tehtud eluruumiga seotud kulutusi. 

Lugege eluaseme üürihüvitise kohta lähemalt Sotsiaalkindlustusameti kodulehelt

Tallinna Rändekeskus

Tallinnas aitab üüritoetust taotleda Tallinna Rändekeskus, kus pakutakse ka muud teavet avaliku sektori teenuste kohta ja abi kohanemisel. Inimesi nõustatakse sotsiaalabi küsimustes ja vajadusel pakutakse esmast abi. 

Tallinna Rändekeskus on avatud: E 9:00–18:00, T ja N 9:00–17:00, R 9:00–16:00.
Kolmapäeviti ja nädalavahetusel on rändekeskus suletud.
E-post: ukto@tallinnlv.ee    
Infotelefon, Viber, WhatsApp, Telegram: +372 5385 9033

Lugege Tallinna Rändekeskuse kõikide teenuste kohta lähemalt siit

Eesti Pagulasabi

Eesti Pagulasabi aitab ootamatult elukoha kaotanud pagulasi hädamajutuse leidmisega. Pagulasabi pakub pagulastaustaga inimestele ka muud vajalikku teavet, et aidata neil siin kohaneda ja leida omale vajalikke teenuseid ja abi. 

Eesti Pagulasabi nõustab inimesi telefonil +372 5881 1311, Viberis, Whatsappis ja Telegramis numbril +372 5464 0007 (E-R 10.00-17.00) ning meilitsi aadressil counselling@pagulasabi.ee

Nõustamisele saab tulla ka Tallinnas kohapeale aadressil Vambola 6, selleks palume teil ette helistada või saata meile e-kiri. 

Lugege lähemalt Eesti Pagulasabi kõikide teenuste kohta: www.pagulasabi.ee.

Kinnisvaraportaalid ja eluaseme üürimine

Kinnisvaraportaalid Eestis: 

KV.ee

Kinnisvara24

City24

Rendin

Oma üürihuvist tasub teada anda Facebooki grupis “Ukraina sõbrad Eestis” ja “Üürikorterid ilma maaklerita”“Üürikorterid OTSE OMANIKULT”“ÜÜRIKORTERID OTSE OMANIKULT”“Üürikorterid Tallinnas/Harjumaal”. Lisaks on mitmeid teisi Facebooki gruppe, kus vahendatakse kinnisvarakuulutusi.

Elukoha üürimiseks sõlmige kindlasti üürileping. See tagab osapooltele selged õigused ja kohustused ning kaitseb ebasoovitavate olukordade tekkimisel. Kui maksate raha ette või tasute üüri eest sularahas, siis vormistage selle kohta kirjalik kinnitus, et raha on makstud.

Toimetulek
Toimetulek

Toimetulekutoetus

Toimetulekutoetuse saamise õigus on inimesel, kellel jääb pärast eluasemekulude ehk üüri ja kommunaalide maksmist kätte 200 eurot kuus. 

Perekonna teise ja iga järgmise täisealise liikme toimetulekupiir on 160 eurot kuus. Alaealise perekonnaliikme toimetulekupiir on 240 eurot kuus. Toimetulekutoetuse saajal, kelle kõik perekonnaliikmed on alaealised, on õigus saada koos toimetulekutoetusega täiendavat sotsiaaltoetust 15 eurot, mida maksab kohalik omavalitsus.

Kui te üürite elamispinda ja peate maksma ka eluasemekulude eest, tuleb taotlusele lisada üürileping ja eluasemekulusid tõendavad dokumendid.

Kui elate kohas, kus üüri maksma ei pea, küll aga eluasemekulusid, tuleb lisaks taotlusele esitada elamispinna kasutamist lubav leping ja eluasemekulude dokumendid, nt arved.

Lugege toimetulekutoetuse kohta lähemalt Sotsiaalministeeriumi kodulehelt ja leheküljelt kriis.ee

Toimetulekutoetuse maksmist reguleerib sotsiaalhoolekande seadus

Toiduabi
Toiduabi
Tallinna Sotsiaaltöö Keskus

Supiköök on avatud kõigile, kel on raskusi rahalise toimetuleku ja sellest tulenevalt ka omale sooja toidu hankimisega. 

Supiköök asub aadressil Pae 19/1, Lasnamäe. Supiköögist saab sooja kõhutäie (0,5 liitrit suppi ja 100 grammi leiba) igal päeval kell 12.00-15.00. 

Aeg-ajalt jagatakse teenuse saajatele ka hügieenitarbeid (nt hambaharju ja hambapastat).

Lugege Tallinna Sotsiaaltöö Keskuse kohta lähemalt nende kodulehelt

Olukorras, kus teil ei ole võimalik toitu osta, pöörduge kindlasti oma elukohajärgse omavalitsuse sotsiaaltöötaja poole. 

Päästearmee

Päästearmee jagab toidu- ja riideabi kõikidele abivajajatele Tallinnas ja Narvas. Lugege lähemalt Päästearmee kodulehelt

Kui teil ei ole võimalik toitu osta, pöörduge kindlasti oma elukohajärgse omavalitsuse sotsiaaltöötaja poole. 

Eesti Toidupank

Eesti Toidupanga jagamispunktides antakse toiduabi sotsiaaltöötajate poolt koostatud nimekirjade alusel. Abi taotlemiseks pöörduge elukohajärgse linnaosavalitsuse sotsiaalabi osakonna poole. 

Lugege lähemalt Eesti Toidupanga kodulehelt

Toidujagamiskapp

Toidujagamiskappidesse kogutakse toitu kodudest, toitlusasutustest või poodidest. Toidujagamiskapi Fudloop kasutamiseks tuleb end registreerida kasutajaks nende veebilehel. 

Toidujagamiskapid asuvad:

Keskturu toidujagamiskapp (Keldrimäe 9, Keskturu administratiivhoone küljes). 

Lasnamäe toidujagamiskapp (Pallasti 54, Lasnamäe LOV hoone taga).

Mustamäe toidujagamiskapp (E. Vilde tee 71, Maxima kõrval).

Lugege rohkem infot siit.

Toiduabikaart 

Toidukaardile on õigus inimesel, kes saab toimetulekutoetust või sotsiaaltoetust. Toidukaarti ei taotleta eraldi, vaid see kaasneb eeltoodud toetustega juhul, kui sotsiaaltöötaja on hinnanud, et see on vajalik. 

Toiduabikaardile kantakse kvartalis 30 eurot inimese kohta. Ühe perekonna kohta väljastatakse üks toiduabikaart, millele kantakse terve leibkonna toetussumma. Toiduabikaardiga saab osta vaid toidu- ja esmatarbekaupu.

Lugege toiduabikaardi kohta lähemalt Sotsiaalministeeriumi kodulehelt.

Riided ja mööbel
Riided ja mööbel

MTÜ Aarete Laegas aitab raskustesse sattunud peresid vähekasutatud riietega. Tallinna heategevuspood asub aadressil Kopli 33. Lugege lähemalt nende kodulehelt

Tallinnas asuv Punase Risti pood Punane Ristik (Mustamäe tee 8) Tallinn pakub ukrainlastele riideid 50% soodsamalt. Lugege lähemalt nende Facebooki lehelt

Abivajajatele annetab kasutatud asju Uuskasutuskeskus.

Taaskasutuspood Sõbralt Sõbrale annetab põgenikele taaskasutatud asju. 

Facebooki grupist Ukraina sõbrad Eestis saab kiiret abi ja infot eelkõige esmavajaduste rahuldamiseks.

Olukorras, kus teil on raskusi riiete jms esmatarbekaupade soetamisega, tasub kindlasti pöörduda elukohajärgse omavalitsuse sotsiaaltöötaja poole.