Skip to main content
521

Eesti

Aastal 1997 võeti Eestis vastu pagulasseadus ja Eesti liitus ÜRO 1951. aasta pagulasseisundi konventsiooniga. Eesti Pagulasabi pakub kaitse saajatele mitmesuguseid tugiteenuseid, mille eesmärk on toetada siia saabunud inimeste iseseisvat toimetulekut ja hakkamasaamist.
Pilt
estonia_front
estonia_outline

Programmes currently active in this country

Toimetuleku­programm

Programmi eesmärk on toetada kriiside tagajärjel kannatanud inimeste iseseisvat toimetulekut, abistades neid ettevõtluse alustamisel ja tööturule sisenemisel.

Programmi tegevused:

  • Ettevõtlusprogrammid ja mentorlus. Ettevõtlusprogrammid pakuvad osalejatele praktilisi koolitusi ja juhendamist ettevõtluse alustamiseks või olemasoleva ettevõtte arendamiseks. Mentorluse kaudu pakume kogenud ettevõtjate või ekspertide juhendamist, et aidata programmis osalejatel äriideid ellu viia.
  • Tööturuprogrammid tööturule sisenemiseks.
 Tööturuprogrammid on suunatud neile rändetaustaga inimestele, kes soovivad siseneda Eesti tööturule, vahetada täökohta või leida oma kvalifikatsioonidele vastavat tööd.

Rohkem infot programmi kohta: livelihoods@pagulasabi.ee 

Nõustamis­programm

Nõustamisprogrammi eesmärk on ümberasustatud inimestele olulise teabe ja vajaduspõhise abi pakkumine ning pagulaste kohanemise ja iseseisvuse toetamine. Lähtume abivajajate isiklikest vajadustest, et aidata neil teha teadlikke otsuseid oma elu ülesehitamiseks uues riigis, mis omakorda aitab kaasa terve ühiskonna sidususele. 

Nõustamisprogrammi tegevused:   

  • Kohanemiskoolitused vene, inglise ja ukraina keeles:

“Eesti kui e-riik”. “Digiteenused”, “Kuidas alustada ettevõtlusega”, “Juriidilised küsimused Eesti ja Ukraina näitel”,“Õppimisvõimalused ja huviharidus Eestis noortest täiskasvanuteni”, “Lapse ja vanema kohanemine Eestis”, “Eesti sotsiaal- ja tervishoiusüsteem ja teenused”, “Pensionärid Eestis – õiguslikud ja tervishoiuküsimused ning kohanemine”.

  • Tugiisikuteenus:

Teenuse vajaduse otsustavad kohalikud omavalitsused. Pärast teenusele määramist saate meilt tugiisiku. Tugiisiku põhiülesanneteks on pakkuda kliendile igakülgset tuge Eestis kohanemisel.

  • Uudiskiri kõikidele pagulastele kaks korda kuus vene ja ukraina keeles ning üks kord kuus eesti ja inglise keeles.

 

Nõustamisteenus (eelregistreerimisega) Vambola 6, Tallinn või veebi teel. Tel: +372 5881 1311 | E-R 10-17. Vestle meiega (WhatsApp, Viber): +372 5464 0007 

Rohkem infot programmi kohta: counselling@pagulasabi.ee 

Kogukonna­programm

Kogukonnaprogramm aitab kaasa terviklikemate ja tugevamate kogukondade tekkele, toetades pagulasi uues ühiskonnas kohanemisel ja kohalikku ehk vastuvõtvat kogukonda uute tulijate kaasamisel. Selleks korraldame üle Eesti kogukonnaüritusi ja erinevaid grupitegevusi ning laste- ja noortelaagreid.

Rohkem infot programmi kohta: community@pagulasabi.ee 

Vaimse tervise programm

Programmi eesmärk on pakkuda erinevaid vaimset tervist toetavaid tegevusi, sh teraapiaid, rühma- ja individuaaltegevusi, et tõsta pagulaste psühholoogilist heaolu ja tagada suuremas plaanis tervem ja tasakaalukam ühiskond.

Vaimse tervise programmi tegevused:

  • MindSpring programm on grupipõhine programm pagulastele, mis toetab hakkamasaamist uues ja võõras riigis. Programmis osalemine tõstab grupiliikmete
    teadlikkust, annab uusi teadmisi ja oskuseid, mis aitavad paremini mõista uut olukorda ja toime tulla igapäevaste väljakutsetega, ennetada probleeme ja luua alus sotsiaalsele võrgustikule. MindSpringi meetod on ainulaadne, kuna grupikohtumisi juhib sarnase kogemuse, päritolu ja keelega väljaõppinud treener, kes mõistab osalejate probleeme ning seeläbi loob usalduse ja turvatunde. MindSpring programmi pakume kolmele sihtrühmale: lapsevanematele, noortele ja lastele.

Rohkem infot programmi kohta: mentalhealth@pagulasabi.ee 

Hariduse ja teadlikkuse programm

Programmi eesmärk on tõsta teadlikkust sundrändest ja lõimumisest, tuues esile rändega kaasuvaid võimalusi ja väljakutseid.

Programmi tegevused:

  • Haridustöötajate nõustamine. Lasteaedadele pakume individuaalset nõustamist rände- taustaga laste ja noorte edukamaks vastuvõtmiseks.
  • Külalistunnid ja materjalid haridusasutustele. Viime koolides ja noortekeskustes läbi rände- ja lõimumisteemalisi harivaid tunde õpilastele ning pakume materjale õpetajatele ja noorsootöötajatele nende teemade käsitlemiseks.

Rohkem infot programmi kohta: education@pagulasabi.ee 

Huvikaitse­programm

Teenuste osutamise kõrval teeb Eesti Pagulasabi ka aktiivselt huvikaitset. Seisame pagulaste õiguste ja heaolu eest nii kohalikul, riiklikul kui ka rahvusvahelisel tasandil. Koondame järjepidevalt pagulastelt saadud tagasisidet nii heade praktikate, kitsaskohtade kui ka süsteemsete rikkumiste kohta. Kui saame aidata kaasa pagulaste probleemide lahendamisele, siis teeme seda.

Anna teada pagulaste õiguste rikkumisest meie meilile või infotelefonile +372 5881 1311

Rohkem infot programmi kohta: protection@pagulasabi.ee 

Aastal 1997 võeti Eestis vastu pagulasseadus ja Eesti liitus ÜRO 1951. aasta pagulasseisundi konventsiooniga. 

Perioodil 1997–2021 andis Eesti rahvusvahelise kaitse 603 inimesele (pagulasstaatus 346 inimesele ja täiendav kaitse 257 inimesele). Kõige enam kaitse saajaid oli selle 22 aasta jooksul Süüriast (199 inimest), Ukrainast (93), Venemaalt (66) ja Iraagist (42).

Pagulasstaatuse tunnustamisel antakse isikule elamisluba kolmeks aastaks, täiendava kaitse puhul antakse üheaastane elamisluba. Elamisluba on pikendatav vastavalt 3 või 2 aastaks, juhul, kui olukord koduriigis ei ole paranenud.

Märtsis 2022 otsustas Euroopa Liit esmakordselt ajaloos aktiveerida ajutise kaitse direktiivi. See tähendab, et kõik ukrainlased, kes põgenesid 24. veebruarist alates, saavad poolautomaatselt ühe-aastase kaitsestaatuse. Täpne statistika ajutise kaitse saajate kohta on leitav Politsei- ja Piirivalveameti kodulehelt. 

Eesti Pagulasabi pakub kaitse saajatele mitmesuguseid tugiteenuseid, mille eesmärk on toetada siia saabunud inimeste iseseisvat toimetulekut ja hakkamasaamist. Loe lähemalt meie programmidest.

Contact Us
Have questions or suggestions? Please fill out the contact form
This question is for testing whether or not you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.