Skip to main content

Huvikaitse=programm

Huvikaitse­programm

Huvikaitseprogramm seisab pagulaste õiguste ja heaolu eest. Kuulame tähelepanelikult, mida pagulased meile räägivad ja aitame kaasa nende probleemide lahendamisele.

Pilt
2 year old boy hugs mom in a beach
Ühiskonda integreerumine

Tegevussuunad

Kaitsesaajate õiguste seire

Huvikaitseprogrammi üks olulisemaid tegevusi on pagulaste rahvusvahelise kaitse pidev jälgimine. Kogume kogukonna meeskonnaga järjepidevalt ja süsteemselt pagulastelt tagasisidet nii kitsaskohtade kui ka süsteemsete rikkumiste kohta.

Kogukonna nõukogud

Kogukondade nõukogud on Gruusia pagulaste ja riigi sees ümberasustatud isikute mitteametlikud esindusorganid. Kogukondade nõukogud hindavad kogukondade vajadusi, pakuvad foorumit lahenduste leidmiseks ja platvormi õiglase ja kaasava poliitika ja teenuste vajaduste ja soovituste väljendamiseks nii kohalikul kui ka riiklikul tasandil.

Huvikaitse sekkumised

Info mitmekülgne ja järjepidev kogumine on oluline, et saaksime pagulaste heaolu ja õiguste eest seista, tehes vastavasisulisi järelpärimisi või pöördumisi relevantsetele institutsioonidele, osaledes kohtumistel või võrgustikes (sh rahvusvahelistes), seaduseelnõudele arvamusi koostades ning poliitikakujundamises kaasa lüües, jne.

Riigid, kus antud programm tegutseb:

Asutamisest saadik (2001) on Eesti Pagulasabi üks peamistest tegevusvaldkondadest olnud huvikaitse. Me seisame pagulaste õiguste ja heaolu eest nii kohalikul, riiklikul kui ka rahvusvahelisel tasemel kooskõlas organisatsiooni mandaadi, prioriteetide ja programmidega.

Meie üks olulisemaid tegevusi on järjepidev pagulaste õiguste täitmise monitoorimine ehk rahvusvahelise kaitse seire. Me kuulame tähelepanelikult, mida pagulased meile räägivad. Koondame järjepidevalt ja süsteemselt pagulastelt tagasisidet nii kitsaskohtade kui ka süsteemsete rikkumiste kohta. Kui saame aidata kaasa pagulaste probleemide lahendamisele, teeme seda.

Pagulaste huvide eest seistes on Eesti Pagulasabi oma tegutsemise vältel teinud valitsusele ja Riigikogule arvukaid ettepanekuid, kommenteerinud seaduseelnõusid, korraldanud konverentse ja koostanud varjupaigavaldkonda puudutavaid raporteid. Mõtleme kaasa ja avaldame oma arvamust. Vaidleme, kui kavandatavad seadusandlikud muudatused ei ole kooskõlas pagulaste huvidega.

Huvikaitseprogrammi raames teeme tihedat koostööd nii omavalitsuste kui ka riiklike institutsioonidega. Samuti teiste inimõiguseid kaitsvate organisatsioonidega Eestis ning Euroopa pagulasorganisatsioonide katusorganisatsiooni Euroopa Põgenike ja Pagulaste Nõukoguga (European Council on Refugees and Exiles).

Get involved

Want to make a difference? Get involved with the Estonian Refugee Council and the work we're doing around the world.

Contact Us
Have questions or suggestions? Please fill out the contact form