Skip to main content

Kogukonna=programm

Kogukonna­programm

Programm aitab kaasa terviklikemate ja tugevamate kogukondade tekkele, toetades pagulasi uues ühiskonnas kohanemisel ja kohalikku ehk vastuvõtvat kogukonda uute tulijate kaasamisel. Lisaks on kogukonnaprogrammi eesmärk selgitada välja süsteemseid ja praktilisi takistusi kohanemisel, lõimumisel ja pagulaste õiguste tagamisel.

Pilt
community_prog_image
Ühiskonda integreerumine

Tegevussuunad

Laste ja noorte tegevused

Kogukonnaprogrammi raames korraldame igal suvel lastelaagreid. Laagritesse on kaasatud nii Eesti kui ka pagulastaustaga lapsed ja noored, et ühelt poolt tagada Eesti lastele võimaluse erinevast kultuuriruumist inimestega tutvuda, silmaringi laiendada ning ka sallivust erinevuste osas kasvatada, kui ka anda pagulastaustaga lastele võimalus luua uusi suhteid ja saada sõpru ning muutuda julgemaks uues kultuuriruumis. 

Kogukonna üritused

Kogukonnaprogrammi raames korraldame regulaarselt grupitegevusi (näiteks meeste- ning naistegruppe ja kohanemisklubi) ning suuremaid ühekordseid pereüritusi. Grupiüritustel on nt mängitud jalgpalli ja discgolfi, tehtud naiste enesekindluse töötube ja käidud lasteooperis jne. Üritustel ja grupitegevustes osalemine aitab toetada vaimset tervist, sotsiaalset ja kultuurilist kohanemist, tekitab kuuluvustunnet, ennetab isoleeritust ning aitab kaasa edasisele lõimumisele.

Keelesõbrad

Keelepartnerid (ingl. language buddy) aitavad pagulastel õppida eesti keelt. Sa ei pea olema filoloog või õpetaja, et aidata teisest riigist tulnud inimestel keelt õppida! Keelepartnerid toetavad formaalset keeleõpet läbi tavakeele harjutamise tavalistes keelesituatsioonides. Vaja pole õpikuid ega õppekava, ainult tahet kord nädalas suhelda ühe pagulasega eesti keeles. Meie anname omalt poolt väikese ettevalmistuse ja lihtsad juhtnöörid keelepartneriks olemiseks.

Riigid, kus antud programm tegutseb:

Eesti Pagulasabi on erinevaid kogukondadele suunatud tegevusi viinud läbi alates aastast 2017.

Programmi eesmärk on aidata kaasa terviklikemate ja tugevamate kogukondade tekkele, toetades pagulasi uues ühiskonnas kohanemisel ja kohalikku ehk vastuvõtvat kogukonda uute tulijate kaasamisel. Lisaks on kogukonnaprogrammi eesmärk selgitada välja süsteemseid ja praktilisi takistusi kohanemisel, lõimumisel ja pagulaste õiguste tagamisel.

Kogukonnaprogrammi raames korraldame regulaarselt grupitegevusi (näiteks meeste- ning naistegruppe ja kohanemisklubi), lastelaagreid ning suuremaid ühekordseid pereüritusi. Üritustel ja grupitegevustes osalemine aitab toetada vaimset tervist, sotsiaalset ja kultuurilist kohanemist, tekitab kuuluvustunnet, ennetab isoleeritust ning aitab kaasa edasisele lõimumisele.

Kogukonnaprogrammi tegevused annavad rändetaustaga inimestele võimaluse: 

  • Kohtuda erineva tausta ja kogemustega inimestega, et tunnetada, et nad ei ole üksi. 
  • Saada tuge ja motivatsiooni eesti keele õppimiseks ja kultuuri tundmiseks.
  • Luua uusi võrgustikke, tutvusi ja leida Eestis sõpru.
  • Pakkuda kuuluvustunnet ning seeläbi oma vaimset heaolu parandada.
  • Aktiivselt osaleda ühiskonnaelus ja seeläbi uusi ideid algatada ja ellu viia.

Kogukonnaürituste korraldamisel peab Pagulasabi silmas, et need oleksid ligipääsetavad ka erinevatele haavatavatele rühmadele (näiteks LGBT kogukond, vanemaealised, erivajadustega inimesed). Tegevused toimuvad üle Eesti, keskendudes enim piirkondadele, kus elab rohkem rändetaustaga inimesi. Igas piirkonnas juhib programmi oma kogukonna koordinaator.

 

Rahastaja: UNHCR, ÜRO Pagulasamet

Pilt
UNHCR

Tulekul kogukonnaüritused

 
Get involved

Want to make a difference? Get involved with the Estonian Refugee Council and the work we're doing around the world.

Contact Us
Have questions or suggestions? Please fill out the contact form