Skip to main content

Toetused

Üüritoetus 

Üüritoetust makstakse ühekordselt neile, kes on saanud ajutise kaitse. Üüritoetust saab taotleda läbi e-teenuste või minna kohale sotsiaalosakonda enda elukoha järgses kohalikus omavalitsuses. E-taotluse vormi leiab kohaliku omavalitsuse koduleheküljelt.

Kulud hüvitatakse pärast seda, kui sobiv elamispind on leitud. Hüvitist saavad taotleda kõik pagulased, kes on saabunud Eestisse alates 24. veebruarist ning saanud ajutise kaitse.

Hüvitise saamiseks tuleb esitada taotlus kohalikule omavalitsusele.

  • Hüvitist makstakse pagulasele, üürileandjale või kellelegi teisele (näiteks pagulast abistanud vabatahtlik), kes on teinud pagulase eluruumiga seotud kulutusi (nt mööbli või kodutehnika ostmine, remonditööd). Otsuse, kellele kulud hüvitatakse, teeb kohalik omavalitsus. 
  • Hüvitise taotlemiseks peab pagulane olema saanud ajutise kaitse ning registreerinud oma elukoha kohalikus omavalitsuses.
  • Rahvusvahelise kaitse saaja saab taotleda üüritoetust Vao Pagulaskeskuses.

Pension

Ajutise kaitse saanud pensionäridele laienevad samad sotsiaalsed garantiid, mis kõigile Eesti pensioniikka jõudnud elanikele ehk õigus pensionile ja ravikindlustusele. Ajutise kaitseta pensionärile on võimaldatud ainult vältimatu abi.

Töötutoetus

Põgenikena Eestisse jõudnud ukrainlased töötutoetust ei saa. Töötukassas registreerimisel saab nõustamist, koolitusi ja ravikindlustuse.

Tõlketeenuste hüvitis

Tõlketeenuste hüvitamist saab taotleda kahe aasta jooksul kuni 3200 euro ulatuses pagulasperekonna või 1600 euro ulatuses üksiku pagulase kohta. Tõlkekuludeks loetakse tõlget vajavaid asjaajamisega seotud olukordi kohalikes omavalitsustes, riigiasutustes, õppeasutustes ja mujal.

Puudega isiku sotsiaaltoetus

Puude raskusastme tuvastamiseks ja puudega isiku sotsiaaltoetuse taotlemiseks tuleb lastel (vanuses kuni 15 aastat) ja vanaduspensioniealistel (64 ja vanemad) esitada taotlus ja võimalusel terviseandmed Sotsiaalkindlustusametile. Kui terviseandmeid ei ole, tuleb esmalt pöörduda Eestis arsti vastuvõtule oma seisundi täpsustamiseks. Kui terviseseisund vastab puude raskusastme tuvastamise tingimustele, määratakse puude liik ja raskusaste ning sotsiaaltoetus (vahemikus 12,79 – 241,64 eurot). Puude raskusaste tuvastatakse taotluse esitamise päevast.

Tööealised (vanuses 16 – 64) saavad esitada töövõime hindamise ja puude raskusastme tuvastamise taotluse Eesti Töötukassale.

Toimetulekutoetus

Alates 1. juunist 2022. aastast on toimetulekupiir üksi elavale inimesele või perekonna esimesele liikmele 200 eurot kuus ning 160 eurot pere teisele ja igale järgmisele liikmele. Perekonna iga alaealise liikme toimetulekupiir on 240 eurot kuus. Toimetulekutoetuse saajal, kelle kõik perekonnaliikmed on alaealised, on õigus saada koos toimetulekutoetusega täiendavat sotsiaaltoetust 15 eurot.

Toetus puuetega inimestele

Puudega sõjapõgenikel on enne ajutise kaitse saamist tagatud vaid vältimatu abi. Kui puudega inimene on saanud ajutise kaitse ja tähtajalise elamisloa, saab ta taotleda puude raskusastme tuvastamist, sellega seotud puudega inimese sotsiaaltoetuseid ning teenuseid. Selleks tuleb pöörduda kas Sotsiaalkindlustusametisse või tööealine inimene eelistatult Töötukassasse.

Peretoetus

Peretoetuste taotlemiseks peab inimene pöörduma Sotsiaalkindlustusameti esindusse. Ajutise kaiste saaja kellel on lapsed, on õigus taotleda ja saada peretoetusi sõltumata sellest, kas inimene töötab või ei. Peretoetuste saamiseks sobib nii Eesti kui Ukraina pangakonto. Lapsetoetuse suurus on 60 eurot esimese ja teise lapse kohta peres ning 100 eurot kolmanda ja järgmise lapse kohta peres. Alates kolmest lapsest makstakse lasterikka pere toetust 300 eurot kuus ja alates seitsmest lapsest 400 eurot kuus.

Koolitoetus

MTÜ Eesti Pagulasabi maksab kõikidele Eestis esimest korda kooliteed alustavatele rahvusvahelise kaitse või ajutise kaitse saanud kooliealistele lastele ühekordset koolitoetust. 50-eurone toetus on mõeldud lapse kooliga seotud asjade ostmiseks oma äranägemise järgi. pagulasabi.ee/koolitoetus

Tööandja toetus

Alates 1. juunist saavad tööandjad taotleda rahvusvahelise kaitse saajate töötamist toetavat teenust. Tööandjal on võimalik taotleda:

  • ühekordset mentortasu, mille suurus on 75% alampalgast ehk 2022. aastal 490 eurot. Mentortasu saab taotleda nelja kuu jooksul töötaja tööle võtmisest.
  • tööalase koolituse kulude hüvitamist kuni 2500 euro eest töötaja kohta kuni aasta jooksul töötaja tööle võtmisest.
  • tõlketeenuse ja kvalifikatsiooni saamisega seotud kulude hüvitamist 500 euro eest töötaja kohta. Toetust saab taotleda nende töötajate eest, kes on võetud tööle vähemalt neljaks kuuks või tähtajatult.

Mentorluse tasu makstakse ja kulud hüvitatakse rahvusvahelise kaitse saajate puhul, kelle esmakordsest Eesti elamisloa saamisest rahvusvahelise kaitse saajana või ajutise kaitse saajana või Eestis töötamist lubava rahvusvahelise kaitse taotleja tunnistuse saamisest ei ole möödunud üle viie aasta. Meede on välja töötatud pidades eelkõige silmas ajutise kaitse saajatest Ukraina pagulanee tööle saamise toetamist, kuid tingimused kehtivad kõigi rahvusvahelise kaitse saajate tööle võtmisel. Rohkem infot taotlemise ja tingimuste kohta leiab tootukassa.ee.

 

 

Riided ja hügieenitarbed

Põgenikele tagatakse vajaminevad riided ja hügieenitarbed kohalikkes omavalitsustes, kuhu nad registreeritud on.

Heategevuspood Aarete Laegas Madala 3, Tallinn, pakub sõjapõgenikele dokumendi näitamise alusel tasuta riideid, jalanõusid, erinevaid vahendeid (vankrid, abivahendid eakatele, voodipesu, jne), E–K 11–19, N–R 10–18, L 10–16. 

Riided, jalatsed, kodutarbed ja muud asjad on soodsalt saadaval Sõbralt Sõbrale poodidest üle Eesti.

 

Toit

Toidupank jagab nimekirja alusel 4x kuus toidupakke inimestele, kel on (püsi)majutus (st mitte hotellis, laeval vms). Sellesse nimekirja saab Tallinnas asuv inimene end panna, minnes kohale Niine 2

Riigi poolt pakutavasse ajutisse majutuskohta suunatud põgenikele on tagatud toitlustus 2-3 korda päevas.

Kui sõjapõgenik on Eesti sotsiaalsüsteemis (st saanud ajutise kaitse ja/või töötab), siis ta saab toiduabi Toidupangast omavalitsuse nimekirja alusel. 

"Toidukorv sõjapõgenikele" on ühisrahastuskeskkonna Toeta.me projekt, mille abil kogume annetusi, et osta Eestisse saabunud Ukraina sõjapõgenikele toiduabi.

Contact Us
Have questions or suggestions? Please fill out the contact form
This question is for testing whether or not you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.