Skip to main content

Gruusia

Gruusia

Gruusia on viimase 30 aasta jooksul näinud kahte suuremat relvakonflikti ja nendega seotud sisepõgenike kriisi: aastatel 1991-1992 ning uuesti aastal 2008. Esimene konflikt sai alguse NSVL lagunemise järel, mil oma kodudest põgenes umbes 250 000 inimest Abhaasias ja 60 000 inimest Lõuna-Osseetias. Aastal 2008 lahvatas relvakonflikt Lõuna-Osseetia territooriumil Gruusia ja Venemaa vahel uuesti, ning sisepagulusse sattus ligi 192 000 inimest. 

Kuigi suur hulk kahe relvakonflikti tagajärjel põgenenud inimestest on tänaseks saanud oma kodudesse naasta, on hetkel Gruusias sisepõgeniku staatuses umbes 251 000 inimest (sh nii “uued” kui ka “vanad” põgenikud). Nende väljavaated olukorra muutmiseks ja koju naasmiseks on väikesed.

Kuigi viimasest põgenikekriisist on möödunud juba enam kui kümme aastat, seisavad sisepõgenikud vastamisi tõsiste sotsiaalmajanduslike probleemidega. Töötus, depressioon ja vähene huvi hariduse vastu on vaid mõned neist. Sisepõgenikud elavad erinevates sotsiaalmajanduslikes tingimustes. Kuigi paljudel on kodu eraomandis, elab jätkuvalt ligi pool (46%) sisepõgenikest kollektiivsetes majutuskeskustes, sealhulgas vanades lasteaedades, sanatooriumites ja barakkides, aga ka spetsiaalselt selleks otstarbeks ehitatud asulates (eeskätt nn “uued” sisepõgenikud pärast 2008. aasta konflikti).

Uusasulad ehitati üldiselt maapiirkondadesse, mis paiknevad suurematest linnadest eemal ning kus on seetõttu piiratud ligipääs tööturule. Tööpuuduse on sisepõgenikud toonud erinevates uuringutes esile kui kõige suurema raskuse, mis piirab nende iseseisvat toimetulekut ja tekitab sõltuvuse sotsiaal- ja humanitaarabist. Tööpuudus omakorda on viinud vähenenud toiduturvalisuseni (toidu kättesaadavuse on probleemina välja toonud 71% sisepõgenikest) ja kindlustunde puudumiseni kommunaalarvete tasumisel (61% vastanutest). 2015. aasta uuringu järgi sõltub 99% sisepõgenikest igapäevasel hakkamasaamisel suurel määral valitsuse sotsiaalabist. Gruusia valitsuse sisepõgenike strateegias ja selle alusel koostatud tegevuskavades on samuti prioriteetideks seatud probleemid vaesuse ja töötusega, samuti eluasemete seisukorraga ning ligipääsuga haridusele ja tervishoiule.

Alates 2023. aastast toetab Pagulasabi ka Gruusiasse jõudnud Ukraina põgenikke (seisuga jaanuar 2023 on neid alalisemalt seal ca 27 000). Rahalist toetust saavad 250 kõige haavatavamas seisus olevat leibkonda, meid toetab Eesti Välisministeerium. Alates suvest 2023 toetame kohapeal kogukonna nõukogude loomist nii Gruusia sisepõgenike kui Ukraina põgenike seas. 

الصورة
الصورة
Koht inimarengu indeksis
61 / 189
Sisepõgenike arv
251 000
Rahvaarv
3,7 miljonit
Contact Us
Have questions or suggestions? Please fill out the contact form